حقوق

مسئولیت مدنی معلم

پ

چکیده: 1

فصل اول: کلیات.. 2

1-1-مقدمه 3

1-2-سؤالات تحقیق. 6

1-3- فرضیه های تحقیق. 5

1-4-  اهداف تحقیق. 6

1-5- روش تحقیق. 6

1-6-  پیشینه تحقیق. 6

فصل دوم: مسئولیت و مفاهیم آن. 7

2-1- مقدمه 8

2-2-  انواع مسئولیت.. 8

2-2-1-  وجه تمایز مسئوليت کيفرى و مسئوليت مدنى: 9

2-2-2-  وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی: 11

2-3- مفهوم مسئولیت مدنی. 11

2-3-1-  مسئولیت مدنی  در فقه شیعه: 14

2-3-2- مسئولیت مدنی در حقوق ایران. 14

2-3-3-  سير تدوين قانون مسئوليت مدني. 15

2-4-  وجه تمایز انواع مسئولیت ها: 15

2-4-1-  وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی: 15

2-4-2-  وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری: 16

2-4-3-  وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی: 16

2-5- ارکان مسئولیت مدنی: 17

2-5-1- - خسارت و ضرر: 17

2-5-2- عمل وفعل زیانبار 18

2-5-3- تقصیر: 18

2-6- مبانى علمى مسئوليت مدنى. 19

2-6-1-  نظريهٔ تقصير. 19

2-6-2- نظريهٔ خطر. 20

2-6-3- نظريهٔ تضمين حق. 22

2-7- مسئوليت مدني در فقه شيعه 23

2-7-1-  مبنای مسئولیت معلم در فقه 24

2-7-2-  مسئولیت‌ناشی‌از‌عمل‌دانش‌آموز 24

2-7-2-1-  عدم‌وجود‌مقرره‌خاص‌در‌فقه 24

2-7-2-2- قواعد‌استنباط‌مسئولیت‌در‌فقه 24

2-8-  مسئوليت مدني در عالم حقوق. 25

2-8-1-  حقوق‌موضوعه‌ایران. 26

2-8-1-1-  عدم‌طرح‌مسئولیت‌آموزگار‌به‌نحو‌صریح. 26

2-8-1-2-  مفهوم‌ معلم ‌و‌شرایط ‌مسئولیت‌ معلم‌ در حقوق. 26

2-8-1-3-  مسئولیت‌شخصی‌و‌مسئولیت‌ناشی‌ از‌عمل‌غیر. 26

2-8-1-4- ‌مسئولیت‌آموزشگاه‌و‌مدیریت‌آن. 27

2-8-2-  منابع مسئوليت در حقوق ايران. 29

2-8-2-1- عناوين ضمان قهري. 29

2-8-2-2-  اتلاف.. 30

2-8-2-3- تأثير عنصر معنوي در اتلاف.. 32

2-8-2-4- اشكال مختلف تلف مال. 33

2-9- قاعده تسبيب در مسئولیت مدنی. 34

2-9-1- تأثير تقصير در تسبيب.. 34

2-9-2- – قاعده تسبيب در فقه شيعه 35

2-9-2-1-  مستندات قاعده تسبيب.. 35

2-9-3- تأثير عنصر معنوي در تسبيب.. 36

2-9-3-1- رابطه ما بين مباشر و سبب.. 36

2-10- وجه تمايز بين اتلاف و تسبيب.. 37

2-10-1- وجه تمايز از لحاظ نوع فعل. 37

2-10-1-1-  نوع فعل و عمل در اتلاف.. 37

2-10-1-2-  نوع فعل و عمل در تسبيب.. 38

2-10-2- وجه تمايز از لحاظ نيازمندي به عهد، قصد و تقصير. 38

2-10-2-1-  عدم توجه به وجود تقصير در اتلاف.. 38

2-10-2-2-  توجه به وجود تقصير در تسبيب.. 39

فصل سوم: مسئولیت مدنی در برابر  دانش آموزان. 40

3-1- مقدمه 41

3-2-تعریف، اهداف، عوامل و انواع فعالیّت‌های آموزشی. 41

3-2-1-  مفهوم فعالیّت‌های آموزشی در مدارس.. 41

3-2-1-1- آموزش وپرورش و نظام تعلیم و تربیّت.. 42

3-2-1-2- اهمیّت آموزش و پرورش.. 44

3-2-1-3-  اهداف آموزش و پرورش.. 44

3-2-1-4- نظام آموزش و پرورش و قوانین آن. 45

3-2-2-  اهداف و انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان. 47

3-2-2-1- دانش‌آموز و اهداف آموزشی در مدارس.. 47

3-2-2-2- انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان. 48

3-2-2-3- دوره‌های آموزشی در مدارس.. 48

3-2-2-4-  اداره محیط‌های آموزشی و پرورشی. 49

3-2-3-  اوّلیای آموزشی. 49

3-2-3-1-  مديریت اداره آموزش و پرورش.. 50

3-2-3-2- معاون آموزش و پرورش.. 50

3-2-3-3- مدیر و معاون مدرسه 50

3-2-3-4-  معلم و مربی. 51

3-2-4-  فضا‌های آموزشی و انواع آن. 52

3-2-4-1-  مدرسه و انواع آن. 52

3-2-4-2-  فضای کارگاه 53

3-2-4-3-فضای آزمایشگاه 54

3-2-4-4- فضای ورزشی و تفریحی. 55

3-3-  مسئولیّت‌مدني اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان. 56

3-3-1-  مسئولیّت مقامات اداری در آموزش و پرورش.. 56

3-3-1-1-  مسئولین اداری آموزش و پرورش در وزارت.. 56

3-3-1-2- مسئولین اداری آموزش و پرورش در ادارات کل. 56

3-3-1-3-  مسئولین اداری آموزش و پرورش در مدیریت‌ها 57

3-3-1-4-  اولیای آموزشی و مسئولیّت‌های شغلی آنان. 57

فصل چهارم: مسئولیت مدنی معلم. 61

4-1- مقدمه 62

4-2- مفهوم معلم. 62

4-2-1-  عناصر تعریف معلم. 65

4-2-1-1- عنصر معنوی. 65

4-2-1-2- عنصر موضوعی. 65

4-2-2- مفهوم تعلیم و تربیت.. 66

4-3- مسئولیت مدنی معلم. 68

4-3-1- مسئولیّت عمومی معلمین. 69

4-3-1-1--  مسئولیّت معلم در برابر کردگار 68

4-3-1-2-  مسئولیّت وجدانی معلمان. 69

4-3-2- مسئولیّت شغلی معلمان در کلاس درس.. 70

4-3-3- مسئولیّت شغلی معلمان فنی. 70

4-3-3-1- سرپرست کارگاه 71

4-3-3-2-  صلاحیت فنی مربی کارگاه و آزمایشگاه 71

4-3-4- مسئولیّت‌مدني مسئولان مدارس در فعالیّت‌های ورزشی. 72

4-3-4-1- تعریف ورزش.. 72

4-3-4-2- مربیان ورزشی وظایف آنان. 73

4-3-4-3-  سرپرستی تیم‌های ورزشی. 74

4-3-4-4- سرپرستی اردوهای ورزشی و وظایف آنان. 74

4-3-4-5- مسئولیّت کمک به مصدومین. 75

4-4- مفهوم نگهداری و مواظبت و تربیّت و تقصیر در آن‌ها 75

4-4-1- ماهيت و مبناي مسئولیّت سرپرست محافظ صغير و مجنون و شرایط تحققّ آن  76

4-4-1-1-  ماهیت اشخاصي كه قانوناً عهده‌دار نگاهداري يا مواظبت از مجنون يا صغيرند. 76

4-4-1-2- شرايط تحققّ مسئولیّت سرپرست محافظ صغير و مجنون. 77

4-5- مبنای‌مسئولیت‌آموزگار‌در‌فقه 79

4-5-1- مسئولیت‌ناشی‌از‌عمل‌دانش‌آموز 80

4-5-1-1- عدم‌وجود‌مقرره‌خاص‌در‌فقه 80

4-5-1-2-  قواعد‌استنباط‌مسئولیت‌در‌فقه 80

4-5-1-3- مسئوليت مدني معلم در برابر تنبيه كودك.. 71

4-6-  مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی معلم با برخی کشورهای دیگر. 83

4-6-1- مفهوم‌معلم ‌و‌شرایط‌مسئولیت‌معلم‌در‌حقوق‌فرانسه 85

4-6-1-1- مفهوم‌سنتی معلم در حقوق فرانسه 86

4-6-1-2-  موارد‌مشابه‌در‌دو‌نظام‌حقوقی. 87

4-6-1-3- موارد‌ متفاوت‌در ‌دو ‌نظام‌حقوقی. 87

4-7- اثر مسئولیّت‌مدني. 88

4-7-1- جبران خسارت وارده 88

4-7-2-  مفهوم خسارت.. 88

4-7-3- انواع خسارت.. 89

4-7-3-1- خسارت مادی. 89

4-7-3-2-  ضرر معنوی. 89

4-7-4- خسارات غیر قابل جبران. 92

4-7-4-1- خسارات منتفی شده یا قابل رفع یا دفع. 92

4-7-4-2- خسارات عرفی. 94

4-7-4-3- شرط عدم مسئولیّت.. 94

4-7-5- ناکامی مسئولیّت‌مدني در جبران خسارت زیان دیدگان. 94

4-7-5-1-  فقدان یا ناشناخته ماندن  مسئول حادثه 95

4-8-  شیوه‌های جبران خسارت.. 95

4-8-1- جبران عینی. 94

4-8-1-1-  بازگرداندن عین مال. 96

4-8-1-2- از بین بردن منبع ضرر 97

4-8-2- جبران خسارت از طریق دادن معادل. 96

4-8-2-1- جبران نقدی. 98

4-8-2-2- جبران غیرنقدی خسارت.. 98

4-8-3- ارزیابی خسارت و نوسان آن. 99

4-8-3-1- تغییر میزان خسارت تا زمان صدور حکم. 98

4-8-3-2- تغییر ارزش پول. 100

4-8-3-3-  تغییر میزان خسارت بعد از صدورحکم. 100

4-8-4- وسایل تأمین جبران خسارت.. 100

4-8-4-1- ایجاد مسئولیّت تضامنی. 101

4-8-4-2- تأسیس صندوق تأمین خسارت.. 101

4-8-4-3-  بیمه اجباری مسئولیّت.. 100

4-9-  بیمه یکی از راه‌های تضمین جبران خسارت.. 101

4-9-1-  تعربف بیمه و انواع آن. 102

4-9-1-1- تعریف بیمه 102

4-9-1-2-  انواع بیمه 103

4-9-2- بیمه مسئولیّت.. 102

4-9-2-1- مفهوم بيمه مسئولیّت.. 103

4-9-2-2- انواع بیمه مسئولیّت.. 103

4-9-3-بیمه حوادث.. 104

4-9-3-1-  تعریف بیمه حوادث.. 104

4-9-3-2- مفهوم حادثه در بیمه مسئولیّت.. 104

4-9-3-3-  بیمه حوادث تحصیلی. 104

4-9-4- صندوق تأمین خسارت از زیان‌دیده 105

4-10-  دعوی مسئولیّت‌مدني. 105

4-10-1- طرفین دعوای مسئولیّت‌مدني. 105

4-10-1-1- خواهان: 106

4-10-1-2-  خوانده: 106

4-10-2-  خواسته دعوی و مراجع صلاحیتدار برای دعوی خسارت آموزشی  107

4-10-2-1-  خواسته دعوی مسئولیّت‌مدني. 107

4-10-2-2- ادله ثبات دعوی در مسئولیّت‌مدني. 107

4-10-2-3- مرجع صلاحیتدار 107

4-10-3- ماهیت حکم دادگاه در دعوی مسئولیّت‌مدني. 107

4-10-3-1-  امکان تجدیدنظر در حکم. 108

4-10-3-2- نحوه اجرای حکم. 107

فصل پنجم :نتیجه گیری. 108

5-1-نتیجه گیری. 109

5-2- پیشنهادات تحقیق. 112

فهرست منابع. 113

الف – کتب.. 113

ب – مقالات.. 114

ج - پایان نامه 114

د- سایت اینترنتي مورد مطالعه 115

ه- قوانین ورویه قضایی. 115

Abstract. 116

 

 

برای دریافت این پایان نامه کامل 120 صفحه ای با شماره تلگرام 09396274848 تماس بگیرید.

برای سفارش پایان نامه با موضوعات حقوقی می توانید سفارش خود را بر روی تلگرام ما ثبت نمائید.


چاپ